MEET MY CITY

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

MEETMYCITY.TOURS

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep meetmycity.tours działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep meetmycity.tours, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu meetmycity.tours zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. 3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  4. 4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  5. 5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

 1. FORMULARZ OFERTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej meetmycity.tours umożliwiający przesłanie zapytania ofertowego przez Usługobiorcę do Usługodawcy, w celu przedstawienia oferty.
 2. KLIENT – Usługobiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem meetmycity.tours.
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Anna Adamska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Meet My City Anna Adamska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Zaporoska 79/15, 53-415 Wrocław, NIP: 8991824840, REGON: 931948787, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@meetmycity.tours, numer telefonu: +48 732 741 907.
 8. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. TRWAŁY NOŚNIK - materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 

 1. Sklep meetmycity.tours prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Klient korzystający z Formularza Ofertowego otrzymuje ofertę w odpowiedzi na przesłane przez niego zapytanie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi wartość brutto. Sprzedawca jest płatnikiem EU VAT.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  1. 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@meetmycity.tours,
  2. 2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 732 741 907.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.
 8. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę miejsc i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania.
 9. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 10. W sytuacji, o której mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  1. 1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. 2. odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 11. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 10 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. 1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  2. 2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 12. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. 1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  2. 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  3. 3. nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami - należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w pkt 12 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi w czasie świadczenia usługi.
 2. Przed dokonaniem Zamówienia Produktu stanowiącego usługę związaną z jakąkolwiek aktywnością fizyczną, Klient powinien jest skonsultować swój stan zdrowia, a także wszelkie zaburzenia, z odpowiednim personelem medycznym, w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach co do uczestnictwa w wykonywanej usłudze.
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem usługi, jej specyfiki, intensywności oraz jej wpływu na organizm, bądź skonsultowania się z lekarzem.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 4. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  1. 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. 2. formularz rezygnacji,
  3. 3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (email z potwierdzeniem lub faktura VAT na życzenie Klienta), który będzie wysyłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. 2. gotówką,
  3. 3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 89 1050 1575 1000 0097 0783 3803 (ING Bank Śląski S.A.) Meet My City Anna Adamska - Hume, ul. Zaporoska 79/15, 53-415 Wrocław, NIP: 8991824840, kod BIC/SWIFT: INGBPLPW.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.
 6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

 

§ 6

REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1. 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2. 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@meetmycity.tours lub pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 22, 55-093 Kiełczów.
  3. 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  5. 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  6. 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 7

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 8) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) nie przysługuje 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 2. Klient ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi stanowiącej Produkt i odstąpić od umowy przed jej wykonaniem, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem jej świadczenia, przesyłając do Sprzedawcy Formularz Rezygnacji. Rezygnacja ze świadczenia usługi będzie traktowana jako odstąpienie od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest:
  1. 1. usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. 2. przedmiotem świadczenia jest usługa w zakresie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 5. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Produktu na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia usługi wiąże się z koniecznością zapłaty całości ceny. Sprzedawca na poczet ceny zaliczy już uiszczone kwoty.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 8. Z zastrzeżeniem § 3 pkt 10 – 12, Sprzedawca ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji (odstąpienia od umowy), którą Sprzedawca może potrącić z dokonanej przez Klienta wpłaty.


§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. 1. Formularz Ofertowy,
  2. 2. System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

   

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysłaniu zapytania ofertowego w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania zapytania albo zaprzestania jego wysyłania przez Usługobiorcę.
  2. 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. 1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. 2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. 3. przeglądarka internetowa,
  4. 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@meetmycity.tours.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@meetmycity.tours.
  2. 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem 7-dniowego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  3. 3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem meetmycity.tours korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anny Adamskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Meet My City Anna Adamska - Hume, ul. Zaporoska 79/15, 53-415 Wrocław, NIP: 8991824840, REGON: 931948787. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony meetmycity.tours, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony meetmycity.tours stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem meetmycity.tours należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem meetmycity.tours użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.